План за възстановяване и устойчивост

На 02.06.2023 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „БРБ – ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.005-2313-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз чрез Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ RRP- 3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на „БРБ – Инженеринг“ ЕООД, която да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на предприятието чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата е повишаване нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятието и да се подобри готовността му за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0 .

Допълнително, инвестициите по проекта ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейността на предприятието.

Срок на договора: 12 месеца (02.06.2023 – 02.06.2024 г.)

Място на изпълнение: град Стара Загора

Стойност на договора: 20 000 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 20 000 лв.