МАШИНИ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА НАПИТКИ

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА МЛЕКОПРЕРАБОТКА
28.10.2020

Машини за изплакване на бутилки

Тези машини са предназначени за предва­рително изплакване на нови стъкле­ни и пласт­масови бу­тил­ки (тип РЕТ) преди подаването им за пълнене с храни­те­лен продукт. Машините за изплакване са със собствено задвижване и безстепенно регулиране на производителността с честотен регулатор. Снабдени са с външна предпазна облицовка. Машините са раз­ра­­бо­­тени в типов ред.

Пълначно-затварачни автомати

Пълначно-затварачните автомати са машини предназначени за пълнене на хранителни течности в пластмасови (РЕТ) или стъклени бутилки и затваряне на съ­щи­те с пластмасови винтови капачки или алуминиеви капачки тип “pilferproof”. По конст­рукция те се делят на два основни типа: - Пълначно-затварачен автомат за пълнене на тихи напитки - Пълначно-затварачен автомат за пълнене на газирани напитки Според обема на бутилката производителността варира в широки граници. Пълненето става по ниво. Машините са със собствено задвижване и безстепенно регулиране на производителността посредством честотен регулатор. Разработени са в типов ред.

Ринзер-пълначна машина

В машината се извършва изплакване на бутилките и пълнене по ниво. Предна­з­на­чена е за бутилиране на тихи напитки и минерална вода във високообемни бутилки – 5л и 10л. Машината е със собствено задвижване и безстепенно регулиране на производителността посредством честотен регулатор.

Машини за пълнене на бутилки

Машините са предназначени за пълнене на  напитки в пласт­масови и стъклени бутилки. Пълненето става по ниво. Произвеждат се машини за пълнене на газирани напитки и тихи напитки. Машините за пълнене са със собствено задвижване и безстепенно регулиране на производителността с честотен регулатор. Разработени са в типов ред.

Машини за затваряне на бутилки с винтови капачки

Машините са предназначени за затваряне на на­питки в бу­тилки с пласт­масови винтови капачки и капачки тип “pilferproof”. Машината работи напълно автоматично. Затварянето на бу­тилките става с магнитна зат­ва­ряща глава или затваряща глава тип “pilferproof “. Затварачката е снаб­де­на с ориентиращ меха­ни­­зъм и устройство за пода­ва­не на капачки. Машината за затваряне е със собствено задвижване и безстепенно регули­ра­не на производителността с честотен регулатор. Машината е разработена в типов ред.

Блок за газиране

Блоковете за газиране влизат в комплектацията на автоматичните линии за производство на газирани напитки. Според вида на напитката, блоковете за газиране принципно се делят на два основни типа: - Блокове за газиране на сиропирани напитки - Интермикси - Блокове за газиране на трапезна или минерална вода. Блоковете за газиране са разработени според производителността в типов ред.

Транспортни системи

Транспортните системи влизат в състава на Линиите за бутилиране и са предназначени за транспортиране на бутилките между отделните машини. Транспортьорите биват: - лентови (линейни или ъглови) - с метални неръждаеми пластинкови вериги, еднопистови, многопистови и буферни маси. - въздушни - транспортирането на бутилките става по специални водачи за гърловината чрез обдухване с въздух( за празни РЕТ бутилки) Транспортните системи се изработват от отделни унифицирани модули с дължини според компановката на линията.

Акумулираща маса за бутилки

Тази маса може да бъде разработена в различни модификации и се включва допълнително към транспортните пътища за бутилки като допълнителен буфер. Монтира се успоредно към прав транспортьор с минимум две писти. При препълване на транспортьора, бутилките се отклоняват към акумулиращата маса и се въртят с помощта на два двигателя в различни посоки. При освобождаване на транспортьора, бутилките отново се избутват върху него. Капацитета на акумулиращата маса зависи от вида на бутилките, броят на пистите и дължината.