Декларация за поверителност

БРБ – ИНЖЕНЕРИНГ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индустриален изток.

Вашата поверителност е важна за нас!
Настоящата декларация за поверителност обяснява какви Ваши лични данни събира БРБ – ИНЖЕНЕРИНГ ООД, чрез нашето взаимодействие с Вас и чрез нашите продукти, както и целите и начините, по който използваме тези лични данни.

БРБ – ИНЖЕНЕРИНГ ООД събира, обработва и съхранява лични данни на:
– Служители;
– Клиенти;
– Доставчици.

Използваме събраната информация, събрана от всички наши услуги, за да можем да ги предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови, както и за защита на служителите и клиентите си.
Събираме, обработваме и/или съхраняваме събраните лични данни на основание трудови или граждански правоотношения със служители, договорни отношения с доставчици, клиенти и контрагенти, законови разпоредби и др.
Срока на съхранение на личните данни е съгласуван със законовите разпоредби. Ние съхраняваме Вашата лична информация достатъчно надеждно, в зависимост от нуждите, за които тя е била събрана. Ще съхраняваме и използваме Вашите данни както е необходимо, за да отговаря на нашите бизнес интереси, законови задължения, за разрешаване на спорове, защита на нашите активи и изпълнение на наши споразумения.
Събираните личните данните не се предоставят на трети страни, извън Европейския съюз.
Не използваме системи, които вземат автоматизирани решения за Вас, не правим профилиране на вашите лични данни.
Ние спазваме стриктно приложимите закони за защита на личните данни в Европейското икономическо пространство, които, ако са приложими, включват следните права:
•    Ако обработката на лични данни се основава на Ваше съгласие, Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за бъдеща обработка;
•    Имате право да поискате от нас като „Администратор на данни“, както е посочено в закона, достъп до и коригиране на Вашите лични данни;
•    Имате право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни;
•    Имате право да получи личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърлите тези данни на друг администратор;
•    Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните.
Когато обработваме Ваши лични данни, ние го правим с Ваше съгласие и/или като необходимост, за да предоставяме използваните от Вас наши продукти/услуги, да управляваме нашата фирма, да отговорим на нашите договорни и законови задължения, да защитим нашите системи и клиенти или да изпълним други легитимни наши интереси.

БРБ – ИНЖЕНЕРИНГ ООД се ангажира да защитава надеждно Вашите лични данни, според изискванията на Българското и Европейско законодателство. Ние ползваме различни технологии и процедури за сигурност, за да защитим Вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване.

БРБ – ИНЖЕНЕРИНГ ООД има разработена и внедрена Система за управление на сигурността на личните данни по Общия Регламент за Защита на Личните Данни и гарантира, че данните на всички субекти се събират, обработват и съхраняват законосъобразно.

За повече информация може да се свържете с нас!

05.2018
БРБ – ИНЖЕНЕРИНГ ООД